Cấp lại giấy chứng nhận mă số thuế của hộ kinh doanh cá thể

 

Cơ sở KD :
Điện thoại :
-----------------
Cộng Hoà Xă Hội Chũ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP.Hồ Chí Minh, Ngày   tháng   năm 200
 

Kính gửi : Chi Cục Thuế Quận (Huyện)

V/v : XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KƯ THUẾ
 

Tôi tên :...............................................................................................................
 
Thường trú tại  :...................................................................................................
 
Chứng minh nhân dân số :............................, cấp ngày :.......................................
 
Hiện kinh doanh tại số :........................................................................................
 
Ngành nghề kinh doanh :......................................................................................
 
Pḥng đăng kư kinh doanh quận (huyện) đă cấp giấy chứng nhận đăng
kư kinh doanh số :........................... Ngày :..........................................................
 
Tôi đă đăng kư thuế và được Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cấp mă số thuế
số :....................................................................................................................
 
Lư do xin cấp lại :................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
Để thuận tiện trong giao dịch với khách hàng, tôi đề nghị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cấp lại giấy chứng nhận đăng kư thuế.
 
Tôi cam kết lư do tŕnh bày trên là đúng sự thật nếu khai man tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chủ cơ sở kinh doanh
* Đính kèm :

-Bản sao giấy chứng minh nhân dân

-Bản sao giấy phép kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cấp lại giấy chứng nhận mă số thuế của doanh nghiệp

 

Tên doanh nghiệp :
Điện thoại :
Số:
Cộng Hoà Xă Hội Chũ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP.Hồ Chí Minh, Ngày   tháng   năm 200
 

Kính gửi : Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh

V/v : XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KƯ THUẾ
 

Doanh nghiệp :..........................................................................................................
 
Mă số thuế :.............................................................................................................
 
Doanh nghiệp đă đăng kư thuế và được Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh ngày :......................
và đă được cấp mă số thuế số :.................................................................................
 
Lư do xin cấp lại :......................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
Để thuận tiện trong giao dịch với khách hàng, tôi đề nghị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cấp lại giấy chứng nhận đăng kư thuế.
 
Tôi cam kết lư do tŕnh bày trên là đúng sự thật nếu khai man tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đại diện pháp luật doanh nghiệp

(kư tên và đóng dấu)