Mẫu số: 14/GTGT

Tổng cục Thuế

Cục thuế ...............

Số: /200../QĐ-CT

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày ........ tháng ..... năm 200..... 

 Quyết định của cục trưởng cục thuế

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Cục trưởng cục thuế :

- Căn cứ Điều 16 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); Điều 15 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;

- Căn cứ hướng dẫn tại Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ (nêu trên);

- Căn cứ vào Quyết định số 1362/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lập, quản lư, sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT;

- Căn cứ vào công văn số ............ ngày ....../..../200... kèm theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của ..............(đơn vị)...............................

- Theo đề nghị của Trưởng pḥng.......................................

Quyết định:

Điều 1: Hoàn lại cho ...................(đơn vị............................

Mă số thuế:......................................................................

Số tiền thuế GTGT là: .......................................................

(Ghi bằng chữ..................................................................)

(Nội dung, lư do hoàn thuế):

......................................................................................

Điều 2: Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) ........... chịu trách nhiệm chi hoàn thuế cho đơn vị theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, vào Tài khoản số .............................. tại Ngân hàng (hoặc Kho bạc)............................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày kư. Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp (hoặc đơn vị)........................................; Ông (Bà) Trưởng pḥng quản lư (nghiệp vụ), Ông (Bà) Trưởng pḥng Kế hoạch - Kế toán - Thống kê, Máy tính và Ông (Bà) Trưởng Pḥng hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 3

- KBNN tỉnh, thành phố.........

- Chi cục thuế (đối với trường hợp do Chi cục quản lư trực tiếp)

- Lưu Cục thuế :

Cục trưởng cục thuế