HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP TỪNG BIỂU MẪU HOÀN THUẾ
 
* LẬP VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HOÀN :  
-          Lập văn bản đề nghị hoàn thuế theo đúng mẫu số 10/GTGT lưu ý các yếu tố cần thiết:
+ Số thuế đề nghị hoàn.
+ Kỳ hoàn thuế: Từ tháng …năm….. đến tháng……năm …..
+ Trường hợp hoàn thuế :
Có số thuế GTGT phải nộp âm liên tục từ tháng ….năm…. Đến tháng …..năm…..
+ Lý do: Ghi cụ thể trường hợp đề nghị hoàn sau :
+ Có số thuế đầu vào liên tục trong 03 tháng chưa được khấu trừ .
+ Đầu tư mới .
+ Sáp nhập , giải thể .....
-          Lập bảng tổng hợp theo đúng mẫu, số liệu theo đúng với kê khai hàng tháng. Trường hợp số thuế đề nghị hoàn không đúng với số kê khai tháng, phải có đính kèm văn bản giải trình số chênh lệch , lý do .
-          Kê khai đầy đủ chính xác nội dung từng chứng từ vào mỗi dòng theo các cột mục trên các bảng kê
   ( mẫu 02, 03, 04, 05, bảng kê bộ hồ sơ xuất khẩu) theo đúng trình tự thời gian.
 
* BẢNG KÊ KHAI TỔNG HỢP SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN: 
                Cách ghi:
+ Trường hợp tháng trước thời gian đề nghị hoàn thuế , doanh nghiệp có số thuế GTGT nộp thừa thì Doanh nghiệp ghi dòng đầu tiên trong bảng kê khai tổng hợp số thuế GTGT nộp thừa của tháng và ghi rõ số thuế ở cột ( 5 ) thuế lũy kế , để được tính cộng thuế GTGT nộp thừa vào số thuế đề nghị hoàn của kỳ này .
 
* BẢNG KÊ HÓA ĐƠN , CHỨNG TỪ HÀNG HÓA , DỊCH VỤ BÁN RA :  
Mẩu số 02/GTGT
Cách ghi:
+ Bảng kê bán hàng mở từng tháng , ghi theo trình tự thời gian
+ Liệt kê hóa đơn bán ra theo thứ tự không nhảy số ( Hóa đơn hủy vẫn phải liệt kê và ghi rõ hủy )
                + Căn cứ vào số liệu trên bảng kê này , cơ sở tổng hợp, lập tờ khai thuế hàng tháng.
                + Cột (5) mã số thuế của người mua : trường hợp người mua không có mã số thuế thì gạch ngang (-)
 Lưu ýphải ghi đầy đủ ngày/ tháng /năm theo kiểu Việt Nam .
 
 
* BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA , DỊCH VỤ MUA VÀO   
Mẩu số 03/GTGT
Cách ghi:
                + Lập Bảng kê từng tháng , ghi theo thứ tự chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ. Đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế GTGT thì ghi số chứng từ , ngày , tháng của biên lai,chứng từ nộp thuế vào cột “ghi chú”.
                + Trường hợp cơ sở vừa kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT , căn cứ vào thuế GTGT tổng hợp trên bảng kê của hàng hóa , dịch vụ mua vào Cơ sở tự tính toán phân bổ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa , dịch vụ dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa , dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ theo quy định để điền vào bảng kê khai thuế GTGT hàng tháng .
Lưu ýphải ghi đầy đủ ngày/ tháng /năm theo kiểu Việt Nam .
 
……Riêng đối với hàng hóa , dịch vụ mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng bảng kê 05/GTGT này để kê khai .
 
 
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHỨNG MINH XUẤT KHẨU :
Cách ghi:
+ Tính chất hợp đồng : Mua bán , trao đổi , gia công , ủy thác .
+ Ngày xác nhận sản phẩm xuất khẩu : Ngày Hải Quan xác nhận hàng thực xuất khẩu , ghi tại ô 47 của tờ khai xuất khẩu hàng hóa .
      + Số lượng ở các phần hoá đơn GTGT so với tờ khai hàng XK và nếu có chênh lệch phải có văn bản giải trình cụ thể lý do .
        + Chứng từ thanh toán