Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Cài đặt Local Area Connection


Cài IIS cho WinXP
Rồi mở IE, gõ vào address bar là localhost, xem đã hoạt động chưa. Chắc ăn thì gõ thêm IP address vào đó lần nữa, kết quả giống nhau là OK 

Trước khi bắt đầu, các bạn tham khảo LAN setting của tôi đã :
tôi sử dụng mạng LAN, kết nối ngang hàng (P2P). Nghĩa là tất cả PC đều cắm vào Switch (HUB), và Switch cắm vào Modem ADSL. Tôi chọn PC làm HomeServer có IP là 192.168.0.9. Modem có IP là 192.168.0.1. Do đó tôi setup network cho PC của tôi như sau :

IP Address : 192.168.0.9
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1 <--- IP của Modem
DNS Server thì bạn setup theo từng ISP . Như sau :

        Preferred DNS Server: 203.162.4.190 (VDC) / 210.245.31.130 (FPT) / 203.113.131.1 (Viettel)
        Alternate DNS Server: 203.162.4.191 (VDC) / 210.245.31.10 (FPT) / 203.113.131.2 (Viettel)


Đăng nhập vào Modem Colsole.
Chọn Advandce Setup
Ở Advandce Setup, chọn Vitural Server
Ở đây, nếu đã có trước bất cứ setting nào dùng port 80 hãy xóa hết. Bắt đầu add port 80 cho IP của bạn
Public Port : 80
Private Port : 80
Port Type : TCP
Host IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx (đặt IP của PC nào muốn làm homeserver vào đây)

Tiếp theo, cũng ở Advandce Setup, chọn Misc Configuration.

Mặc định ở phần HTTP server access là Restricted. Bi giờ bỏ nó đi, chọn All.

Chọn Write Setting to Flash and Reboot để save lại cấu hình cho Modem.

Gần như là thành công, chỉ còn điều duy nhất, bỏ chế độ DHCP Server đã. Nếu mạng LAN của bạn dùng IP tĩnh thì lúc setup ADSL có thể đã bỏ rồi. Còn của bạn nào chư bỏ thì vào Advandce Stup, chọn LAN Setting, bỏ đánh dấu DHCP Server ra.

---> Lưu ý ở phần này : mỗi loại modem ( router ) sẽ có giao diện khác nhau. Chủ yếu là các bạn cần tìm và config 3 cái chính sau :
- Vitural Server
- Misc Configuration
- HTTP server access

 

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung