Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Bảo mật cho điện thoại Nokia S60

Sử dụng tính năng yêu cầu mã Pin:
Khi tính năng yêu cầu mã Pin được hiệu lực, mã này sẽ được hỏi mỗi khi người dùng mở điện thoại. Lưu ý là có một số điện thoại, tính năng này là bắt buộc bật. Để sử dụng tính năng này: Menu > Settings > Security >Phone and Sim (mặc định) > Pin Code Request (mặc định) > Options > Change > chọn mục ON > nhập vào mã Pin để xác nhận.

Thay đổi các mã bảo vệ:

Cũng từ màn hình Phone and Sim như trên > chuyển đến các mã muốn thay đổi > Options > Change > nhập lại mã cũ để xác nhận > nhập vào mã mới > nhập mã mới một lần nữa > nhấn OK để kết thúc. Lưu ý ,trừ mã khóa, các mã cần tính năng Pin Code Request phải có hiệu lực để thay đổi được chúng.

Tự động khóa sau thời gian chỉ định:
Mặc định tính năng này bị tắt, để mở nó: Từ màn hình Phone anh Sim như trên> tìm đến mục Autolock period > Options > Change > chọn mục User definid > nhập vào một lượng thời gian để điện thoại chuyển sang chế độ khóa khi không dùng đến (đơn vị tính là phút) > nhập vào mã khóa để xác nhận tính năng. Sau khi điện thoại bị khóa, bạn chỉ có thể thực hiện các cuộc gọi đến khẩn cấp ( cảnh sát, cứu hỏa,…)

Khóa máy khi có thay đổi Sim:

Mặc định tính năng này bị tắt, để mở nó từ màn hình Phone and Sim > tìm đến thư mục Locked if Sim changed > Option > Changed > chọn giá trị Yes > nhập mã khóa để xác nhận tính năng. Sau này nếu ai bỏ Sim khác vào máy của bạn họ cần phải biết mã khóa của máy.

Giới hạn cuộc gọi đi:

Đây là tính năng phụ thuộc vào Sim và bạn cần đến mã Pin2 để có thể sử dụng tính năng này. Khi tính năng này được bật, bạn chỉ có thể gọi đến những số quy định trước. Để sử dụng tính năng này:

Có được 2 số Pin và Pin2.

Bật tính năng yêu cầu mã Pin.

Bật tính năng giới hạn cuộc gọi đi: Tại mục Fixed dialing > Option > Change > chương trình sẽ chuyển bạn sang màn hình Fixed dialing contacts để bạn thêm vào con số cho phép gọi. Bạn có thể chọn các số đuợc phép gọi từ danh sách gọi liên hệ sẵn có hoặc tạo mới tại đây.Tính năng này không thuận tiện cho việc sử dụng, có rất nhiều ứng dụng rất mạnh của các hãng khác đáp ứng nhu cầu này. Còn một số tính năng nữa trong phần này chưa được giới thiệu vì chúng ít liên quan đến bảo mật hoặc không phù hợp với điều kiện người dùng Việt Nam.

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung