Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Chèn Windows Media Play vào trang Web nhạc và Video

Khi tạo trang web album nhạc hay Video, bạn có thể tích hợp Windows Media Play vào trang web để người nghe có thể tùy ý chọn bản nhạc hay phim để chơi, cho ngừng, tới, lui và điều chỉnh âm lượng theo ý mình. Bạn chèn đoạn code thí dụ dưới đây vào giữa 2 thẻ <body> </body> của trang web.
<script language=vbscript>
function playmedia(s)
set o= document.getElementById("MediaPlayer")
o.URL= s
o.controls.play()
end function
</script>
table border="0" width="47%" id="table1" cellspacing="5" cellpadding="5"><tr><td colspan="5" rowspan="5" bgcolor="#CCCCFF">
<b>Audio</b><br>
<A href="#" onclick="playmedia('dacohoailang.mp3')">Dạ Cổ Hoài Lang</A><br>
<A href="#" onclick="playmedia('Barbiegirl.mp3')">Barbie Girl</A><p>
<b>Video</b><br>
<A href="#" onclick="playmedia('acquy.wmv')">Ác qủy</A><br>
<A href="#" onclick="playmedia('nhaycau.wmv')">Nhảy cầu</A></td>
<td width="330">
<OBJECT id=MediaPlayer height=300 width=320 classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<param name="ShowStatusBar" value="-1"><param name="ShowControls" value="-1"><param name="Volume" value="50"><param name="AutoSize" value="-1"><param name="AllowScan" value="-1"><param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1"><param name="Enabled" value="-1"><param name="EnableContextMenu" value="-1"><param name="EnablePositionControls" value="-1"><param name="EnableTracker" value="-1"><param name="InvokeURLs" value="-1"><param name="PlayCount" value="1"><param name="Rate" value="1"><param name="SelectionStart" value="-1"><param name="SelectionEnd" value="-1"><param name="WindowlessVideo" value="-1">
</object></td></tr></table>

Chú ý: Các dòng <A href="#" onclick...> để xác định file nhạc và video (các file nhạc và video trong thí dụ này được lưu cùng thư mục với file htm). Các dòng <param name=..." điều chỉnh thông số hoạt động cho WMP (có thể xóa những dòng này nếu dùng giá trị mặc định).

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung