Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Đưa logo tự tạo và thông tin vào System Properties của Windows

1.Bạn tạo một ảnh công ty có kích thước 160x120 pixel hoặc 115x182 pixel .
2.Lưu lại thành tên file dưới tên : oemlogo.bmp , đưa file này vào thư mục c:\windows\system hoặc c:\windows\system32
3.Bạn mở NotePad gõ như sau

[General]
Manufacture= Tên công ty
Model=Địa chỉ công ty
[Support Information]
Line1= Số điện thoại
Line2= .....
Line3= .....
Line4= .....
Line5= .....
Line6= .....

4.Bạn lưu file này thành tên như sau : oeminfo.ini , đưa file này vào đường dẫn c:\windows\system hoặc \windows\system32

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung