Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Không cho view ổ đĩa C

1. Bạn mở NotePad tạo một file ví dụ có tên là NOVIEW.REG

2. Bạn cắt dán theo nội dung dưới đây vào NotePad

 Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
"NoSharedDocuments"=hex:01,00,00,00
"NoFolderOptions"=dword:00000000
"ConfirmFileDelete"=dword:00000001
"NoPropertiesMyComputer"=dword:00000000
"NoFileUrl"=dword:00000000
"NoViewOnDrive"=dword:00000004

 3. Lưu lại file trên và chạy trực tiếp

 4. Để gỡ bỏ bạn tạo file UNDOVIEW.REG có nội dung dưới đây

 Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFileUrl"=dword:00000000
"NoViewOnDrive"=dword:00000000

 ** Bạn cũng lưu lại và chạy trực tiếp

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung