Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Vài ghi chú cấu hình router Zoom X5

1) Xác định địa chỉ IP của máy host
Nếu máy host là máy mình đang sử dụng thì
i) Start / Run
ii) gõ cmd (enter)
iii) gõ ipconfig /all (enter)
iv) đọc IP Address (10.0.0.14)

2) Vào màn hình điều khiển modem (thông thường là 10.0.0.2)
3) Click Advanced Setup / Virtual Server
4) Thay thế Settings cho port 80 bằng settings mới
i) Public port: 80
ii) Private port: 80
iii) Port type: TCP
iv) Host IP Address: <IP address xác định ở bước 2 (10.0.0.14)>

5) Click Advanced Setup / Miscellaneous Configuration
6) Chọn HTTP server access : All
7) Save changes
8) Write settings to flash and reboot

 

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung