Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Hướng dẫn tạo kết nối PPPoE cho Windows XP

Các bước thực hiện tạo biểu tượng kết nối như sau:

  • Chọn Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections.
  • Chọn File [Menu] -> New Connection.

 

  • Chọn NEXT

 

  • Chọn Connect to the Internet -> Next.

 

  • Chọn Set up my connection manually -> Next

 

  • Chọn Connect using a broadband connection that require a username and password -> Next

 

  • Nhập tên nhà cung cấp vào ô ISP Name, ví dụ: MEDIANET -> Next.

 

  • Khai báo username và password -> Next

Đánh dấu vào ô Add a shortcut to this connection to my desktop -> Finish

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung