Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Thủ thuật với Outlook Express - Tự động phân loại thư.
 

1. Tự động chuyển thư đến folder đã định trước: Vào cửa sổ định luật. Trong khung Actions bạn chọn Move it to the specified folder. Trong khung Description, bạn click vào liên kết màu xanh nằm ở sau chữ Move it to the... để chọn folder mà bạn muốn Outlook Express (OE) tự động chuyển thẳng thư vào (không chuyển thư vào Inbox) nếu thư thỏa điều kiện.

- Bạn đã tạo các folder cho từng nhóm đối tượng như: người thân, bạn bè, công việc,... Bạn dùng hành động này để OE tự động chuyển thư của người nào (from) vào folder nhóm của người đó.

- Bạn đang sử dụng nhiều địa chỉ email như a@congty.com, a@hcm.vnn.vn... Bạn dùng luật này để OE kiểm tra xem To đến địa chỉ nào thì OE sẽ chuyển thư đến folder của địa chỉ đó.

2. Tự động copy thêm một bản đến folder đã định trước:

Thay vì chuyển (move it) bạn cũng có thể yêu cầu OE tự động copy thêm một bản vào folder đã định trước bằng hành động Copy it to the specified folder (trong Inbox vẫn có thư).

 - Bạn có thể dùng hành động này để trích lọc thư đã lấy về từ trước (xem phần chú ý bên dưới).

3. Tự động hiện sáng thư bằng màu đã định trước:

Trong khung Actions bạn chọn Highlight it with color. Trong khung Description, bạn click vào liên kết màu xanh nằm ở sau chữ Highlight it with... để chọn màu mà OE sẽ hiện cho những thư thỏa điều kiện.

- Tự động hiện màu những thư cấp dưới gửi cho bạn để báo cáo hay để tham khảo.

Apply this rule after the message arrives Where the CC line contains "dia chi mail cua ban".

- Tự động hiện màu khác nhau cho thư của những người đặc biệt nào đó trong nhóm.

4. Tự động đánh dấu thư:

Trong khung Actions bạn chọn Flag it để OE tự động cắm cờ đỏ nhằm đánh dấu một thư nào đó nếu nó thỏa điều kiện.

- Bạn dùng hành động này để OE tự đánh dấu (cắm cờ) cho những thư đang nghi ngờ là thư rác hay những thư thỏa điều kiện riêng của bạn, hoặc chỉ tạo sự chú ý cho mình để có thể xem lại sau này.

Chú ý:

- Bạn có thể áp dụng luật chuyển thư cho những thư đã nhận về từ trước bằng lệnh Apply Now... Điều này rất lợi hại. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc trích lọc thư. Một hành động mà bạn thường rất cần khi quản lý số lượng lớn thư nhưng OE lại không cung cấp công cụ đó.

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung