Mẫu biểu và Hướng dẫn lập báo cáo kế toán , thuế

 

Mẫu biểu kế toán

- To Khai du kien nop Thue TNDN

- Bang Dang ky trich Khau Hao TSCD

- Bang Dang ky Ke Hoach Tien luong

- Bang trich Khau hao TSCD

- To khai tu quyet toan thue TNDN

- Phu luc quyet toan Thue TNDN

- Quyet toan Thue Thu Nhap Thuong Xuyen

- Quyet toan Thue Thu Nhap cao

- Bang can doi ke toan

- Bao cao ket qua hoat dong SXKD

- Bao cao luan chuyen tien te truc tiep

- Bao cao luan chuyen tien te gian tiep

- Thuyet minh bao cao tai chanh

- Bang ke khai nghia vu nop ngan sach.

- Phieu tinh trang kinh doanh nam

- Bang ke tien luong & thu nhap khac

- Bao cao tinh hinh su dung hoa don

- Bao cao nhap xuat ton kho

- Bang ke tong hop hop dong kinh te

Hướng dẫn lập báo cáo

- Huong dan lap To khai tu quyet toan thue TNDN

- Huong dan dieu chinh To khai tu quyet toan thue TNDN

- Huong dan lap Bao cao tai chinh

- Huong dan ke khai nghia vu nop ngan sach.

Copyright ©2006
Nguyen Thien Nhung
All rights reserved

Trang chính           About us           Download                 Dịch vụ           Tìm kiếm          Liên lạc