HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KẾ TOÁN & THUẾ

 

Nội dung

   Size (byte) 

   Ngày tạo 

Download

Hỏi đáp hướng dẫn về Hóa đơn chứng từ             128,512   5-28-2004 Xem/Tải về
Luật Doanh Nghiệp             189,442   05-07-03 Xem/Tải về
Luật Kế Toán              117,052   07-07-03 Xem/Tải về
Nghị Định 01 xử lư vi phạm thương mại                36,643   4-18-2003 Xem/Tải về
Nghị Định 100 xử phạt vi phạm hành chánh                73,276   08-05-04 Xem/Tải về
Nghị Định 128 Luật Kế Toán NN              128,790   09-11-04 Xem/Tải về
Nghị Định 129 Luật Kế Toán DN              134,436   09-11-04 Xem/Tải về
Nghị Định 138 xử phạt vi phạm hành chánh Hải quan             129,720   09-11-04 Xem/Tải về
Nghị Định 147 Thu Nhập Cá Nhân                 76,800   09-11-04 Xem/Tải về
Nghị Định 148 GTGT                 22,528   08-10-04 Xem/Tải về
Nghị Định 149 Tiêu Thụ Đặc Biệt             102,708   12-25-2003 Xem/Tải về
Nghị Định 152 Thu Nhập Doanh Nghiệp                46,080   09-11-04 Xem/Tải về
Nghị Định 158 GTGT              123,558   12-25-2003 Xem/Tải về
Nghị Định 164 Thu Nhập Doanh Nghiệp             199,618   01-05-04 Xem/Tải về
Nghị Định  89 Quản lư hóa đơn                 47,363   4-18-2003 Xem/Tải về
Pháp Lệnh 14 Thuế thu nhập với người co TN cao                 40,960   7-28-2004 Xem/Tải về
Quyết Định 1141              324,096   04-03-03 Xem/Tải về
Quyết Định 1177              603,138   12-31-2002 Xem/Tải về
Quyết Định 144              575,490   05-07-03 Xem/Tải về
Quyết Định 165              278,018   04-12-03 Xem/Tải về
Quyết Định 166              146,434   05-07-03 Xem/Tải về
Thông Tư 127-04 sửa đổi TT 127-03 và TT 84-04             535,040   01-05-05 Xem/Tải về
Thông Tư 05              120,834   4-26-2002 Xem/Tải về
Thông Tư 06 Phí lệ phí             120,832   09-11-04 Xem/Tải về
Thông Tư 08 Giá tính thuế nhập khẩu                 48,642   04-05-02 Xem/Tải về
Thông Tư 119 Tiêu Thụ Đặc Biệt             506,855   12-25-2003 Xem/Tải về
Thông Tư 120 GTGT              817,666   12-23-2003 Xem/Tải về
Thông Tư 128 Thu Nhập Doanh Nghiệp          1,176,025   01-05-04 Xem/Tải về
Thông Tư 18              325,122   4-27-2002 Xem/Tải về
Thông Tư 32 Thủ tục hải quan                56,277   07-07-03 Xem/Tải về
Thông Tư 41 2004 Xử phạt vi pham hành chánh               658,432   06-02-04 Xem/Tải về
Thông Tư 42 Thuế Môn bài                37,280   07-07-03 Xem/Tải về
Thông Tư 68 Mă số thuế             119,808   11-12-03 Xem/Tải về
Thông Tư 82              103,938   02-12-03 Xem/Tải về
Thông Tư 89 Chuẩn mực kế toán             644,223   01-02-03 Xem/Tải về
Thông Tư 94 Hàng hóa lưu thông trên thị trường                68,096   01-11-04 Xem/Tải về
Thông Tư 99 Hóa đơn chứng từ                73,216   11-20-2003 Xem/Tải về
Thông Tư  105 hướng dẫn 6 Chuẩn mực kế toán          1,207,202   12-25-2003 Xem/Tải về
Thông Tư  116                 22,530   2-18-2003 Xem/Tải về
Thông Tư  80 Mă số thuế          4,452,864   09-11-04 Xem/Tải về
Thông Tư  81 Thu Nhập Cá Nhân           1,271,808   09-11-04 Xem/Tải về
Thông Tư  84 GTGT              501,760   09-11-04 Xem/Tải về
Thông Tư  88 Thu Nhập Doanh Nghiệp             741,888   09-11-04 Xem/Tải về
Thông Tư 122              389,634   4-27-2002 Xem/Tải về
Thông Tư 84 sửa đổi Thông Tư 120                 74,240   8-31-2004 Xem/Tải về
Ưu đăi đầu tư                59,906   01-03-03 Xem/Tải về
xử lư vi phạm hành chánh DKKD                 39,365   07-07-03 Xem/Tải về
Nghị Định 49 về xử lư vi phạm hành chánh Kế Toán                 38,829   07-07-03 Xem/Tải về
CV 2662-05 ve chinh sach uu dai mien giam thue TNDN     Xem/Tải về
CV 8842-05 thoi gian bat dau uu dai, mien giam thue     Xem/Tải về
ND 185-04 ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc ke toan     Xem/Tải về
Thong tu 12-05 sua doi TT 81-04 ve thue TNCN     Xem/Tải về
TT_21 Hop dong lao dong     Xem/Tải về
TT 120 vi pham hanh chanh trong linh vuc ke toan     Xem/Tải về
THONGTU 127 nam 2003     Xem/Tải về
Thong tu 120 nam 2002 ve Hoa don chung tu     Xem/Tải về
Thong tu 98/2002 huong dan thuc hien viec mien thuê, giam thue cho các đoi tưong đưoc hưong ưu đãi đau tư (thay the Thông tư so 22/2001/TT-BTC)     Xem/Tải về
   

Trang chính         Hướng dẫn thủ tục thuế          Download           Dịch vụ          Tạp bút            Liên lạc