HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THUẾ

 

Đăng ký Mã số thuế

Kê khai thuế

Nộp thuế

Hoàn thuế GTGT

Quyết toán thuế

Miễn giảm thuế

Hóa đơn, chứng từ

Khiếu nại, tố cáo và Xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

Những sai sót thường gặp cần tránh

Hướng dẫn tự tính tự khai tự nộp

 

 
 . : ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ
 0.0.00 

Thủ tục đăng ký thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Thủ tục bổ sung các chỉ tiêu (nếu có) sau khi đã có mã số thuế

Đăng ký thuế khi di chuyển trụ sở.

Cấp lại Giấy chứng nhận mã số thuế.

Khóa mã số thuế

 : . Về đầu trang
 
     
 
 . : KÊ KHAI CÁC LOẠI THUẾ
 0.0.00 

Hướng dẫn kê khai thuế

Những câu hỏi thường gặp

Các mẫu Tờ khai thuế GTGT

Các mẫu Bảng kê

Các Phụ lục

 : . Về đầu trang
 
   
 
 . : NỘP THUẾ
 0.0.00 

Các qui định về nộp thuế.

Hướng dẫn nộp thuế.

Những câu hỏi thường gặp.

 : . Về đầu trang
 
   
 
 . : HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 0.0.00 

Hướng dẫn các qui định về hoàn thuế GTGT.

Hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế GTGT

Những câu hỏi thường gặp.

Mẫu Đề nghị hoàn thuế GTGT. (mẫu số 10/GTGT)

Mẫu Quyết định của Cục trưởng Cục thuế về vấn đề hoàn thuế GTGT. (mẫu số 14/GTGT)

 : . Về đầu trang
 
   
 
 . : QUYẾT TOÁN THUẾ
 0.0.00 

Hướng dẫn về Quyết toán thuế.

Những câu hỏi thường gặp.

Mẫu Quyết toán thuế GTGT. (mẫu số 11/GTGT)

 : . Về đầu trang
 
   
 
 . : MIỄN GIẢM THUẾ
 0.0.00 

Hướng dẫn các trường hợp miễn giảm thuế.

Mẫu Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế về vấn đề miễn giảm thuế GTGT. (mẫu số 12/GTGT)

 : . Về đầu trang
 
   
 
 . : HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ
 0.0.00 

Quyết định số 1126 TCT/QĐ/AC của Tổng cục trưởng TCT về Quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

Những câu hỏi thường gặp 1. (Đối tượng sử dụng hóa đơn)

Những câu hỏi thường gặp 2. (Thủ tục mua hóa đơn)

Những câu hỏi thường gặp 3. (Quy định sử dụng hóa đơn)

Mẫu Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chánh. (mẫu số 13/GTGT)

 : . Về đầu trang
 
   
 
 . : KHIẾU TỐ và XỬ LÝ VI PHẠM
 0.0.00 
Khiếu nại - Tố cáo

Luật khiếu nại tố cáo.

Hướng dẫn về khiếu nại, tố cáo.

Xử lý vi phạm

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.

Thủ tục xử phạt hành chính trong linh vực thuế

 : . Về đầu trang
 
   
Copyright ©2006
Nguyen Thien Nhung
All rights reserved

Trang chính           About us           Download                 Dịch vụ           Tìm kiếm          Liên lạc